Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6389
Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške Fotodokumentai Prisikėlimo apygardos štabo viršininko Bronislovo Liesio-Nakties parengtos bolševikinę valdžią diskredituojančios žinios 1949-01-31 Veiklos dokumentai Einančio Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado pareigas Juozo Baltrušaičio-Tigro 1949-01-31 įsakymas Nr. 4 dėl laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-01-05 įsakymo Nr. 1 paskelbimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-01-31 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo 1949-01-30 įsakymas Nr. 3 dėl tinkamų žmonių parinkimo spaudos platinimui, raštų rašymo rašalu. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-01-30 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo instrukcija dėl pogrindinės spaudos platinimo 1949-01-30 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo raportas apygardos vadui dėl partizanų, kuriems siūloma suteikti puskarininkio ir jaunesniojo puskarininkio laipsnį, pristatymo 1949-01-30 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininko Kazio Bukausko-Seklio raportas rinktinės vadui apie partizano Erelio (slap.) plėšikavimą 1949-01-29 Veiklos dokumentai Kęstučio apygardos Birutės rinktinės organizacinio sektoriaus nario Vacio Mockaus-Sapno laiškas partizanui Rimvydui (slap.) 1949-01-28 Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado Jono Žemaičio-Vytauto nurodymas sričių vadams dėl korespondencijos adresavimo 1949-01-26 Veiklos dokumentai Lietuvos išsilaisvinimo kovos sąjūdžio (LIKS) Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto siunčiamų dokumentų sričių vadams lydraštis 1949-01-26 Veiklos dokumentai