Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 4639
Dainavos apygardos laikraštis "Laisvės rytas" Nr. 10 1947-05-30 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio vado Durtuvo (slap.) [1947-05] raportas 2-osios kuopos vadui apie būrio vado Kovo (slap.) žūtį. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-29 Veiklos dokumentai Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) deklaracija Nr. 2 1947 m. gegužė–rugpjūtis Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) vadovybės nario Jono Deksnio-Prapuolenio 1947-05-25 pranešimas apie savo veiklą užsienyje. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1948-01-06 Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo specialiųjų įgaliotinių Juozo Albino Lukšos-Kęstučio ir Jurgio Krikščiūno-Vytauto [1947 m. gegužės 21–25 d.] laiškas Amertikos lietuvių tarybai dėl užsienio lietuvių materialinės paramos Lietuvos partizanams suteikimo ir kt. Nuorašas. Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-25 Veiklos dokumentai Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo specialiųjų įgaliotinių Juozo Albino Lukšos-Kęstučio ir Jurgio Krikščiūno-Vytauto 1947-05-24 laiškas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui dėl padėkos Lietuvos diplomatinei tarnybai už veiklą tarptauriniu lygiu ginant Lietuvos valstybės interesus, užsienio lietuvių materialinės paramos Lietuvos partizanams suteikimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-24 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio grupės partizanės Albinos Baltrėnaitės-Rūtos tarnybos lapas 1947-05-23 Veiklos dokumentai Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraštis "Mylėk Tėvynę" Nr. 4(9) 1947-05-20 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1947-05-20 įsakymas Nr. 46 dėl rinktinės partizanų žūties, išbraukimo iš partizanų sąrašų, skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, asmenų priėmimo į partizanus tvarkos, partizanų drausmės ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-20 Veiklos dokumentai Nenustatyto asmens raštelis Tauro apygardos Vytauto rinktinės ryšininkei Natalijai Gudonytei, kuriame ji kviečiama atvykti į susitikimą 1947 m. gegužės 1-15 d. Veiklos dokumentai