Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6129
Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške 1949 m. vasaris Fotodokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai Marijampolės aps. Liudvinavo vls., Dalgynės (Mozūrgirės) miške 1949 m. vasaris Fotodokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Gedimino tėvūnijos vado įsakymas Nr. 5 dėl rinktinės organizacinių vienetų slaptavardžių santrumpų sudarymo ir naudojimo tvarkos, pastoviaujančių dalinių ar jų dalių apsaugos, partizano išvykimo iš jo dalinio dislokacijos vietos tvarkos, partizanų paskyrimo, Mindaugo rajono Eimučio būrio karo lauko teismo Janinai Juodytei ir Vytautui Mažeikai skirtų mirties bausmės nuosprendžių patvirtinimo ir kt. 1949-02-01 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) atsišaukimas „Kolchozų reikalu“, raginantis užkirsti kelią kolektyvizacijai 1949 m. vasaris–gegužė Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) atsišaukimas "Kolchozų reikalu", raginantis užkirsti kelią kolektyvizacijai. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) atsišaukimas "Į lietuvių tautos išdavikus - judus", raginantis juos stoti į kovą su okupantais [1949 m. vasaris–gegužė] Atsišaukimai Kęstučio apygardos Birutės rinktinės organizacinio sektoriaus nario Vacio Mockaus-Sapno 1949 m. vasario mėn. žvalgybos žinios Ne anksčiau kaip 1949-02-27 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) įstatų projektas [1949 m. vasaris] Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) kreipimasis „Istrebiteliau!“, raginantis netarnauti okupantui Ne anksčiau kaip 1949 m. vasaris Atsišaukimai Nenustatyto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) dokumento fragmentas [1949 m.] Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto Tėvynei pareigų ėjimo lapas 1949 m. vasaris–1949 m. rugsėjis Veiklos dokumentai