Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6365
[Didžiosios kovos apygardos vado Alfonso Morkūno]-Plieno laiškas [Vytauto apygardos vadui Vincui Kauliniui–Miškiniui] apie apsilankyma Vytauto apygardoje, planuojamą susitikimą su apygardos vadu ir kt. 1949-03-06 Veiklos dokumentai Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 3-čiojo būrio vado Bijūno (slap.) 1946-03-05 raportas 2-osios kuopos vadui apie partizano Strazdo (slap.) žūtį. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-05 Veiklos dokumentai Laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1949-03-04 įsakymas Nr. 6 dėl apygardos partizanų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-04 Veiklos dokumentai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Mindaugo rajono vado 1949-03-02 įsakymas Nr. 4 dėl kelių 1949 m. sausio pabaigoje žuvusių rinktinės narių atminimo, naujai priimtų kovotojų priskyrimo rinktinės daliniams, partizanų paskyrimo, [Laisvės būrio] įsteigimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949-03-02 Veiklos dokumentai Žemaičių apygardos štabo rinktinių vadams siunčiamo laikraščio „Mūsų kelias“ nuorašo lydraštis 1949 m. Veiklos dokumentai Lietuvių karo pabėgėlių Vokietijoje leisto laikraščio „Mūsų kelias“ 1949-03-02 numerio nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanai Telšių aps. Žarėnų vls., Pušinės miške 1949 m. kovas Fotodokumentai Kęstučio apygardos štabo Organizacinio skyriaus parengtų „Nurodymų kaip elgtis karo atveju“ projektas. Nuorašas Nuorašas darytas ne vėliau kaip 1949-04-18 Veiklos dokumentai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos kreipimasis „Į sąjūdžio dalyvius ir visus krašto gyventojus“ 1949-03-01 Atsišaukimai Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) visuomeninės dalies vadovo Juozo Šibailos-Merainio nurodymas Pietų Lietuvos srities vadui siųsti visuomeninės dalies vadovybei nuo 1949-01-01 srityje išleistų spaudos leidinių privalomuosius egzempliorius, mėnesines visuomeninės dalies veiklos žinias ir bent po vieną straipsnį per mėnesį LLKS visuomeninės dalies spaudai 1949 m. kovas–rugpjūtis Veiklos dokumentai