Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 2668
Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-29 nurodymas partizanui Valentinui Paulauskui-Pauliukui išsiaiškinti ir pranešti, ar partizanas Tarzanas (slap.) tinkamai eina savo pareigas. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-29] Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizanų] parodymai Alytaus aps. Alovės vls. Davainiškių k. gyventojo Izidoriaus Maldonio byloje 1945-10-28 Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės] kreipimasis "Lietuvos jaunime - tautos žiede", raginantis jaunimą jungtis į kovą su okupantais 1945-10-28 Atsišaukimai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-27 nurodymas karo lauko teismo pirmininkui Vladui Pielikiui-Butageidžiui ne vėliau kaip spalio 31 d. išnagrinėti Alytaus aps. Marcinkonių vls. Kabelių k. gyventojų Petro Grigo, Jurgio Grinkevičiaus ir buvusio partizano Ramūno (slap.) bylas. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1945-10-27 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 1945-10-05 įsakymas Nr. 15 dėl partizanų ženklų dėvėjimo ir vadų skyrimo tvarkos. Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-27 nurodymas [dalinių vadams] perskaityti ir paaiškinti partizanams įsakymą Nr. 15 bei pateikti partizanų, turinčių teisę dėvėti pasižymėjimo ženklus, sąrašą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-27] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-10-24] įsakymas Nr. 17 dėl partizanų paskyrimo, išbraukimo iš partizanų sąrašų ir slapyvardžio pakeitimo. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-10-24] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio nurodymai Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui paskirti karo lauko teismo narius ir ne vėliau kaip spalio 31 d. išnagrinėti Alytaus aps. Marcinkonių vls. Kabelių k. gyventojų Petro Grigo, Jurgio Grinkevičiaus ir buvusio partizano Ramūno (slap.) bylas 1945-10-23 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1945 m. spalio 21 d., protokolas 1945-10-21 Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-10-20 pranešimas [rinktinės vado] adjutantui Juozui Volungevičiui-Siaubui apie jo paskyrimą karo lauko teismo, sudaryto nusikaltusių Marcinkonių ir Leipalingių batalionų partizanų Šviedrio (slap.), Vilko (slap.) ir Lazdyno (slap.) byloms išnagrinėti, pirmininku ir nurodymas dėl teismo sprendimo įykdymo. Nuorašas Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1945-10-20 Veiklos dokumentai [Dzūkų grupės] atsišaukimas "Komjaunuoliai", smerkiantis komjaunuolius 1945-10-20 Atsišaukimai