Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6084
Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-11-15 įsakymas Nr. 33 dėl žuvusių ir pasidavusių priešui partizanų išbraukimo iš partizanų sąrašų, svetimos rinktinės veikimo teritorijoje pasirodančių partizanų nuginklavimo, Vytauto ir Geležinio Vilko rinktinių veikimo teritorijų ribų pakeitimo, partizanų ir partizanų ryšininkų, tikrinančių ne jiems skirtas siuntas, perdavimo karo lauko teismui, informacinį darbą dirbančių štabų pareigūnų vadovavimosi tik Tauro apygardos statutu bei drausmės nuostatais, trofėjinių dokumentų perdavimo apygardos štabui kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-11-28 įsakymas Nr. 35 dėl paskaitų kovotojų auklėjimo tema konspektų parengimo, rinktinių pajamų ir išlaidų apyskaitų bei rinktinėms paaukotų pinigų pristatymo apygardos štabui, naudojimosi naujo pavyzdžio aukų knygelėmis ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-12-02 įsakymas Nr. 36 dėl Jono Aleščiko-Gintauto paskyrimo apygardos vado adjutantu, J. Aleščiko slapyvardžio pasikeitimo, partizanų apdovanojimo ir karinio laipsnio suteikimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-12-06 įsakymas Nr. 37 dėl atskirųjų ūkio būrių prie rinktinių štabų sudarymo ir partizanų rėmėjų bei pasyviųjų kovotojų apdovanojimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Aleksandro Grybino-Fausto 1949-05–1949-09 raštas, kuriame skelbiamas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko aktas Nr. 7. Nuorašas Nuorašas darytas 1949–1950 m. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-11-20 įsakymas Nr. 3 rinktinių vadams dėl neleistinumo viešinti apygardos štabo narių ir rinktinių vadų uždarų posėdžių nutarimus, kritinių pastabų bei pasiūlymų teikimo apygardos štabui, solidarumo principo laikymosi rinktinių vadams bendraujant tarpusavyje ir su apygardos štabo nariais, patalpų [apygardos] karo lauko teismo kilnojamosios sesijos posėdžiams parinkimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1946-11-24 įsakymas Nr. 7 dėl okupacinės valdžios vykdomų miško kirtimo darbų ir miško medžiagos gabenimo iš Lietuvos trukdymo. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-01-10 įsakymas Nr. 1 rinktinių vadams dėl neleistinumo rodyti rinktinių štabų pareigūnams ir kitiems kovotojams vien rinktinių vadams skirtus įsakymus, dėl bolševikų šeimų naikinimo, bolševikiniuose rinkimuose dalyvavusių asmenų baudimo, tarybinių ūkių turimų sėklinių grūdų konfiskavimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-01-12 įsakymas Nr. 2 dėl partizanų paskyrimo, 1946 m. spalio 28 d. žuvusio apygardos vado pavaduotojo Vaclovo Navicko-Auksučio išbraukimo iš partizanų sąrašų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-01-30 įsakymas Nr. 3 dėl apygardos vado [1947-01-12] įsakyme Nr. 2 pastebėtos klaidos ištaisymo, apygardos vado pavaduotojo [Algimanto Zaskevičiaus]-Tautvaišos slapyvardžio pasikeitimo, karinių laipsnių teikimo neetatiniams pareigūnams tvarkos, agitacinės veiklos suaktyvinimo, partizanų bei partizanų rėmėjų apdovanojimo ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1949 m. kovo‒1950 m. vasario mėn. Veiklos dokumentai