Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 6409
[Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo ryšininkės] Vilties (slap.) raštas rinktinės vadui Vincui Žaliaduoniui-Dijakomui apie atsišaukimų platinimą ir [1949 m. sausio 16 d. vykusius LSSR liaudies teismų] rinkimus [Ne anksčiau kaip 1949-01-16] Veiklos dokumentai 1949 m. sausio 9 ir 16 d. miestuose vykusių LSSR liaudies teismų rinkimų apžvalga Ne anksčiau kaip 1949-01-16 Veiklos dokumentai Buvusio agitatoriaus prisiminimai apie 1949 m. [sausio] 9 ir 16 d. Alytaus aps. Simno vls. Angininkų apyl. vykusius LSSR liaudies teismų rinkimus Ne anksčiau kaip1949-01-16 Veiklos dokumentai Buvusio agitatoriaus prisiminimai apie 1949 m. sausio (dokumente - vasario) 9 ir 16 d. vykusius LSSR liaudies teismų rinkimus Alytaus aps. Simno vls. Angininkų apyl. Ne anksčiau kaip 1949-01-16 Veiklos dokumentai 1949 m. sausio 9 d. ir 16 d. vykusių LSSR liaudies teismų rinkimų miestuose apžvalga Ne anksčiau kaip 1949-01-16 Veiklos dokumentai Partizanų leidinys „Neperiodinis Prisikėlimo apygardos P ir OSN biuletenis“, Nr. 1 1949-01-15 Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Nenustatyto [Žemaičių apygardos Kardo rinktinės] partizano parengtos ištraukos iš „Neperiodinio Prisikėlimo apygardos P ir OSN biuletenio“ Nr. 1, išleisto 1949-01-15 Ištraukos darytos [1949 m.] Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Gedimino tėvūnijos vado įsakymas Nr. 3 dėl partizanų savo tiesioginiams viršininkams siunčiamų raštų formos, ginkluotos kovos pobūdžio, visos tautos įtraukimo į antisovietinį sąjūdį, pasipriešinimo masiniam gyventojų trėmimui, okupacinės valdžios represuotų šeimų bei asmenų rėmimo, kovos prieš sovietinę žemės ūkio kolektyvizaciją bei partizanų paskyrimo ir atleidimo iš pareigų 1949-01-15 Veiklos dokumentai Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vincento Žaliaduonio-Roko laiškas Vytauto apygardos vadui Vincui Kauliniui–Miškiniui apie rinktinės veiklos organizavimą, santykius su Algimanto apygardos vadovybe, spaudos leidybą, Tigro ir Liūto rinktinių veikimo teritorijos ribų nustatymą ir kt. 1949-01-13 Veiklos dokumentai Nežinomo partizano laiškas Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Vaidoto [grupės vadui Jonui Kučinskui]-Spyruokliui, kuriame pranešama apie rinkimų eigą, partizanų veiksmus ir kt. 1949-01-13 Veiklos dokumentai