Dokumentai

Pradžia
Rasta rezultatų: 3223
Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-18] įsakymas Nr. 20 dėl partizanų paskyrimo. Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-18] įsakymas Nr. 21 dėl partizano Lino (slap.) paskatinimo. Nuorašas Nuorašas darytas 1945 m. lapkritį Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado adjutanto 1945-11-16 nurodymas partizanui Senavaičiui (slap.) panaudotų rekvizicinių kvitų šakneles grąžinti rinktinės štabui. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-16] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės partizano [Vinco Česnulevičiaus]-Senovaičio pakvitavimas gavus rekvizicinius kvitus 1945-11-16 Veiklos dokumentai N. apygardos partizanų štabo atsišaukimas "Tarybinių įstaigų tarnautojai ir darbininkai!", raginantis neimti iš bolševikų ginklų 1945-11-15 Atsišaukimai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-13 padėka [partizanų rėmėjui] Girėnui (slap.) už suteiktą materialinę paramą. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-13] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-05] įsakymas Nr. 18 dėl Marcinkonių bataliono vado pavaduotojo Zigmo Šerkšno-Tigro išbraukimo iš partizanų sąrašų. Ištrauka Nuorašas darytas 1945 m. lapkritį Veiklos dokumentai Dzūkų grupės vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio [1945-11-05] įsakymas Nr. 19 dėl partizanų drausmės griežtinimo, dalinių, laikinai esančių kitų batalionų teritorijoje, pavaldumo, aukštesnei vadovybei nepavaldžių partizanų dalinių prijungimo prie Dzūkų grupės batalionų ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas 1945 m. lapkritį Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-04 nurodymai [dalinio vadui] Valentinui Paulauskui-Pauliukui dėl keitimosi pašto siuntomis, spaudos leidinių platinimo, drausmės laikymosi ir kt. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-04] Veiklos dokumentai A apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono vado adjutanto Vinco Ivanausko-Gegučio 1945-11-03 pakvitavimas gavus rekvizicinius kvitus. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-03] Veiklos dokumentai Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1945-11-02 nurodymas [dalinių vadams] perspėti sovietų valdžios organams pasidavusius partizanus apie jiems gresiančias NKVD represijas ir informuoti partizanus apie jų veiklos vertinimą būsimoje nepriklausomoje Lietuvoje. Nuorašas Nuorašas darytas [1945-11-02] Veiklos dokumentai