Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos vadovybės sveikinimas Tigro rinktinės vadui šv. Velykų proga

1949-04-15
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

                                              TIGRO Rinktinės V a d u i

                             Mūsų pavergtosios Tėvynės dienos prašvito Pasaulio
                             Atpirkėjo Prisikėlimo šventėmis.
                             VELYKŲ Švenčių proga priimkite mūsų širdingiausius
                             broliškus sveikinimus ir leiskite palinkėti dar
                             didesnės ištvermės, pasiryžimo ir Aukščiausiojo palaimos
                             šventoje kovoje dėl gimtojo krašto Laisvės.
                             Didingi ALELIUJA garsai tepasiekia Jūsų kovos iškankintas
                             ir Laisvės išsiilgusias širdis, o prisikėlęs
                             Kristus teatneša greitą Prisikėlimą ir mūsų brangiajai
                             Tėvynei – L I e t u v a i.
                                                                                            Liūtauras Krivaitis
                                                                              VYTAUTO Apg.Vadovybė.
    Pavergtoji Aukštaitija,
    1949. IV. 15.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
4