Dokumentai

Pradžia

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio 1947-04-15 Pro memoria Lietuvos partizanamas apie tarptautinę padėtį, jos įtaką Lietuvos išlaisvinimui, partizanų kovos taktikai ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-04-15
Veiklos dokumentai

Pro memorią Vyriausiojo Lietuvos atstatymo komiteto (VLAK) Užsienio delegatūros vadovas Jonas Deksnys-Prapuolenis 1947 m. gegužės mėn. perdavė iš Lietuvos į Lenkiją atvykusiems Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) Prezidiumo įgaliotiniams: Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo (VGPŠ) pareigūnui Juozui Lukšai-Daumantui ir Dainavos apygardos štabo pareigūnui Jurgiui Krikščiūnui-Rimvydui, kurie birželio mėn. grįžę į Lietuvą, perdavė dokumentą Tauro apygardos vadovybei.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
218
Lapų Nr.
22, 23