Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Rytų grupės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo įsakymas Nr. 86 dėl ryšių palaikymo su gudų ir lenkų partizanų grupėmis

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

                           LP
                Rytų Grupės Štabas                                         
Įsakymas Nr. 86
                           Nr. 95                                                         Rikiuotės sritis
                         Lietuvos partizanai yra gerai organizuota karinė organizacija, kurios kova su bolševizmu
                    yra žinoma visam pasauliui. Apie mūsų laimėjimus ir pralaimėjimus ne kartą yra paminėjus
                    užsienio spauda. Be to, mūsų vyriausioji vadovybė turi ryšius su užsieniu
                         Anglosaksų-amerikiečių blokas pradėjo organizuoti sovietų okupuotuose kraš­tuose „Bendro
                    Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdį”. Šiame „Sąjūdy” privalo daly­vauti visos tautos be jokio skirtumo.
                    Mums dabar yra griežtai draudžiama tarp savęs kovoti dėl sienų, nes taip darydami palengvinsime
                    bolševikams mus pačius sunaikinti.
                         Taip pat yra įsakyta be tautybės skirtumo visiems partizanams klausyti tų vadų kurie turi ryšį su
                    vyriausiąja partizanų vadovybe ir jos yra paskirti vadovauti tam tikriems rajonams. Pasižymėjusieji
                    partizanai yra keliami į aukštesnius laipsnius. Mano vadovaujama Grupė iki šiam laikui turi gerus ryšius
                    tik su lenkų partizanais. Tarp jų ir mūsų nėra jokių nesusipratimų. Su gudų partizanais, dėl nesugebė­jimo
                    Ramanovskio vadovauti gudų partizanams, ryšio visai nėra. Be to, pastebėta, kad Ramanovskio vadovaujamieji
                    partizanai tyčia šifruoja tam tikrus rajonus. Sakysime, atvedimas berniuko ir palikimas miške Po to
                    kariuomenė vaikščiojo po mišką  Šitoks elgesys yra nepartizaniškas. Reikia laukti garnizono įsteigimo
                    Kazėnuose. Kai bus garnizonas, tai bus bloga ne tik mums, bet ir jiems patiems. Todėl įsakau:
                                                                                                         § 1.
                    Nuo šio įsakymo paskelbimo dienos Ramanovski iš baltgudžių ir prie jo esančių lenkų partizanų grupelės
                    vado pareigų atleidžiamas ir griežtai įspėjamas klausyti naujo vado nurodymų bei įsakymų.
                                                                                                         § 2.
                    Gudų ir lenkų grupelės vadu nuo šios dienos skiriu partizaną Mišą.
                                                                                                         § 3.
                    Partizaną Mišą paaukštinu į jaunesnio puskarininkio laipsnį.
                                                                                                         § 4.
                    Grupelės vadui Mišai palaikyti ryšį su manimi per tą pačią vietą per kurią jis gaus šį laišką.
                                                                                                         § 5.
                    Įsakymą perskaityti visiems partizanams.
                    Aš jūsų savo priešais neskaitau. Jūs blogai elgiatės dėl to, kad jums blogai vadovaujama. Taip pat ir
                    Ramanovski nelaikau priešu. Aš noriu, kad jis pasitaisytų ir įsijungtų į bendrą kovą prieš komunistus.
                    Jeigu jūs šio įstatymo nevykdysite, jūs pirmiausia pakenksite sau: prasidėjus karui neturėsite ryšio ir būsite
                    paieškomi. Po karo būsite baudžiami kaip plėšikai.
                    Jeigu jūs tyčia šifruosite tam tikrus rajonus, tai mes pradėsime šifruoti tas vietas, kur jūs gyvenate.
                    O tas vietas mes gerai žinome. Kviečiu susitvarkyti !
                                                                                                                                                                      Kapitonas Dijakomas
                                                                                                                                                                      Rytų Grupės Vadas

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
13
Lapų Nr.
8, 9