Dokumentai

Pradžia

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės Eimučio būrio vado [Alekso Meškausko]-Beržo 1948 m. liepos 19 d. atlikta MGB slaptojo bendradarbio Antano Jasaičio kvota, partizanų rėmėjų Dagilio (slap.) ir Genio (slap.) parodymai apie A. Jasaičio prosovietinę veiklą, Eimučio būrio karo lauko teismo 1948-07-19 sprendimas nubausti A. Jasaitį mirties bausme ir būrio vado Beržo 1948-07-30 pranešimas [rajono vadui] apie A. Jasaičio likvidavimą. Nuorašas

Nuorašas darytas 1948 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
33
Lapų Nr.
24