Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos [Kęstučio] rinktinės partizano pranešimas apie Vilkaviškio aps. Gižų vls. milicininką Viktorą Šuopį, Šakių aps. pašto viršininką Bonaventūrą Šuopį ir Vilniuje gyvenančią jų seserį Kazlauskienę

Ne anksčiau kaip 1948 m.
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo archyvo, 2016 m. rugsėjo mėn. rasto Marijampolės r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
3
Bylos Nr.
13
Lapų Nr.
151