Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado Vinco Žaliaduonio-Dijakomo įsakymas dėl mirties bausmės vykdymo

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

                        LLA                                                                                                                                             Originalas
                       3-čios                                                                                                                                             Slaptas
             „Tigro“ Rinktinės                                                                                                 
                       Štabas                                                                 [...] [..]džio mėn. 14 d.
                        Nr. 1                                                                                  [...]ritis                                                                  
                                       Pasitaiko,  k[ad] p[...] išžudo visą šeimą už tai, kad kuris nors tos šeimynos narys, dažniausiai
                                šeimos galva, tarnauja bolševikams
 kaip agentas ir duoda jiems pranešimus apie partizanus.
                                Šitoks visos
 šeimos žudymas, ypač mažų vaikų ir senelių yra visiškai neleistinas, nes tai yra
                                banditų, žmogžudžių darbas. Reikia bausti tik tas, kuris yra
 kaltas. Maži vaikai ir seneliai neatsako
                                daleiskim, už tėvų darbus. Tik
 bolševikai už sūnaus darbus baudžia tėvus, už brolių-brolius ar
                                seseris. 
Tačiau mums iš bolševikų n[ėra] ko mokytis. Nes gerai žinoma, kad b[...]kai yra
                                nekultūringa, kvaila pus[...]inė tauta, labai dažnai mes
 patys k[ri]tikuojame jų darbas ,todėl juo
                                labiau nėra ko mums iš jų
 mokytis ir sekti jų darbais. Todėl reikia bausti tik tas, kas yra kaltas.Taigi,
                                kaip minėjau, šitoks baudimas yra banditų darbas, o antra vertus,
 bolševikai šitokius išžudymus
                                fotografuoja, aprašo, kad buvo išžudyti
 vaikai ir seneliai ir siunčia anglams ir amerikiečiams ir įrodinėja,
                                kad
  Lietuvoje nėra partizanų, o tik banditai. Anglai ir amerikiečiai prikiša mūsų vyriausybėms, kurios
                                yra užsienyje, kad Lietu[vos] [...] kovotojų dėl Lietuvos
  laisvės [...][...] banditas, kuris žudo žmo[...]. 
                                [ne]demokratišku būdu. M[...]
 tokiu būdu, p [...] bų Todėl , kurs žu[...] [...] senelius ar dėl vieno kalto
                                [...] [...]ltus,
 yra ne partizanas [...], kenkia ne tik Lietuvos partizanų geram vardui, tačiau ir būsimam
                                Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės atstatymui. 
Tokie žmonės yra atsakingi ne tik prieš dorus ir
                                tikrus Lietuvos partizanus, 
bet ir prieš būsimą, nepriklausomą Lietuvą. 
                                     Todėl įsakau:
                                     1. Norint ką bausti mirties bausme, reikia pirmiausia žinoti, ar tas žmogus iš tikrųjų  yra kaltas ir
                                         nepataisomas.

                                     2. Mirties bausmės verti išd[avi]kai, šnipai, kurie geru noru tarnauja bolševikams] ir kenkia ne tik
                                         partizanams, bet ir Lietuvos piliečiams.

                                     3. Bandyti pataisyti žmogų, likviduojant jo turtą, kurs gali būti naudingas mums, ar sudeginant trobas.
                                         Galima pamušti, nesužalojant sveikatos. 
Neretai tas geriau padės, negu mirties bausmė.
                                     4. Jeigu nepadeda nei įspėjimai, nei kitos priemonės - bausti mirties bausme, tačiau tik tą, kurs yra
                                         tikras bolševikų agentas - reiškia pasižadėjęs bolševikams
 tarnauti.
                                     5. Nubaudus mirties bausme, parašyti raštelį ir iškabinti viešoje vietoje, kuriame pažymėti, kad p[...]
                                         gyvenęs tokioje tai vietoje [...]. mirties bausme už tai [...].

                                     6. Ner[reik][..]  [žmo]gų jį nukankinti [...][...] ar sunaikinti [...].. Tas sukelia pasibaisėtin [...].
                                     7. Nors tai būtų [...] [vie]šai nereikia niekinti lavonų 
                                     8. Mirties bausmę vykdyti nušaunant. Korimas ar kitoki [nukankinimai] yra draudžiami.
                                     9. Bet kokius baudimus vykdyti ne girtiems, bet esant blaiviam stovy.
                                   10. Apie kiekvieną nubaudimą mirties bausme surašyti protokolą, kuriame pažymėti data, kas toks
                                         nubaustas, nubaudimo priežastis ir kas bausmę įvykdę. Turi
 būti būtinai pažymėta, kas įvykdė
                                         bausmę. Šį p[rotok]olą  įteikti būrio vadui, o būrio
 vadas šiuos raštus laiko paslėptus.
                                     Su šiuo įsakymu būrio vadams supažindinti visus partizanus ir ateity visa tai griežtai vykdyti.
                                Po šiuo įsakymu turi būti parašas kiekvieno partizano, tas parodys, kad jam
 jis yra žinomas.
                                     Nevykdančių šio įsakymo - laikysime kenkiančiais ne tik partizanams, bet ir Lietuvos ateičiai.
                                                                                                                                                                                          Dijakomas

                             

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
15
Lapų Nr.
27, 28