Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Rytų grupės vado Vinco Žaliaduonio-Roko įsakymas Nr. 4 dėl Leono Galatilčio-Pušyno paskyrimo būrio vadu, sargybos išstatymo partizanų stovyklos apsaugai

1946-09-15
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

                                    L..L. A.
                                „Rytų Grupė“                      
                                                                                    Įsakymas Nr. 4

                                       1.§. Nuo š. m. rugsėjo mėn. 15 d. part. Pušynas skiriamas būrio vadu
                                              vietoje iki šiol buvusio part. Svajūno.
                                       2 §. Part. Svajūnas iki atskiro parėdymo lieka be pareigų, kol atsiras jam
                                              tinkamas darbas.
                                       3 §.  Įsakau būrio vadui Pušynui padaryti sargybos sąrašą ir tučtuojau statyti
                                               sargybą stovyklos apsaugai. Sargybos nebuvimas partizan[ams] yra
                                               žalingas abiem atvejais, jeigu partizanai žūsta, tai tas įvykis labai
                                               blogai veikia likusius partizanus, o antra, didina mūsų priešų drąsumą.
                                               Todėl šis reikalas yra visų bendras reikalas ir nusižengę šiam įsakymui
                                               bus baudžiami dabar ar ateity, tiek vadai, tiek eiliniai partizanai.
                                       4 §.  Nusižengusius šiam įsakymui prašau pranešti man.
                                       5.§.  Paskelbus šį įsakymą, pasilaikyti sau kaip pagrindą.
                                                                                                                                            Rokas
                                                                                                                                „Rytų Grupės“ Vadas

                                                                                               1946 m. rugs. mėn. 15 d. [Antanų miškas]

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
13
Lapų Nr.
7