Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Tigro rinktinės veiklos 1947 m. kovo 30 d.–rugpjūčio 10 d. apžvalga

Ne anksčiau kaip 1947-08-10
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

            LLA 3-čios 
       „Tigro“ Rinktinės                                  LLA 3-čios „Tigro“ Rinktinės veikla
                 Būstinė                              1947 m. kovo mėn. 30 d. -1947 m. rugp. mėn. 10 d.
                   Nr. 3                                             I. Priešo veiksmai rinktinės ribose.
                            1. Siautėjimai vietinio pobūdžio.
                            2. Pasalos daromos.
                            3. Sekimas stiprus.
                            4. Veiksmus atlieka vietos garnizonai ir istrebiteliai.
                            5. Š. m. birželio mėn. vietos komunistai apvogė Švenčionių bažnyčią; pavogti
                        kilimai ir kiti brangūs daiktai. Bažnyčioj gerta degtinė ir primėtyta nuorūkų. Be to,
                        prie kiekvienos progos apskr. ir valsčių garnizonų  kariai ir istrebiteliai išniekina ir
                        naikina partizanų kapus, pav. Adutiškio miške, vietos istrebiteliai nuplėšė vainikus
                        nuo žuvusių 27 partizanų 1945.I. kapo ir ištraukė kryžių. Mielagėnų miestelyje,
                        kapinyne, 1946.V. istreb. Talijūnas ir kiti sušaudė kryžių ir išniekino partizano kapą.
                        Paskutiniu metu apskr. ir valsčių garniz. kariai ir istreb. nukautus partiz. lavonus
                        pasiima patys ir, atvežę į miestelį, išniekina ir po to slaptai kur nors užkasa, pav. būrio
                        vado Karijoto lavonas sukapotas į gabalus ir nežinia kur užkastas.
                             6. Rugpjūčio mėn. 3-7 d. d. nuo Adutiškio, Tverečiaus  link Mielagėnų, Švenčionėlių
                        ir Kaltanėnų siautė garnizonų ir istrebitelių  daliniai. Išvada: susekti klajojančias partizanų
                        grupes ir sukelti paniką visuomenės ir vanagų tarpe.
                                                                    II. Priešo padaryti nuostoliai rinktinei.
                             1. Dėl priešo propagandos ir kitų aplinkybių visuomenės nuotaika nepakitėjo rinktinės
                         nenaudai.
                              2. Dėl priešo propagandos ir kitų aplinkybių visuomenės pasitikėjimas partizanų
                        Sąjūdžiui nesumažėjo.
                              3. a/ užregistravusių 8 ℅ b/ pasišalinusių 2℅, c/ išdavikų 3℅, d/ žuvusių 12℅,
                        e/ patekusių gyvų 4℅, f/ areštuotų 5℅.
                              Pastaba: nuo 1944 m.  rudens užsiregistravusių ir pasišalinusių 200℅. Žuvusių ir kitaip
                        išvestų iš rikiuotės apie 150℅.
                              4. Štabo priemonių bei kito svarbesnio turto neprarasta. Pastaba: praeitų metų gegužės
                        mėn. pateko priešui 2 radijo aparatai, rašomoji medžiaga, spalio mėn. - rašomoji mašinėlė
                        ir visi rinktinės dokumentai.
                                                                         III. Priešui padaryti nuostoliai.
                                                                                       A. Moraliniai.
                              1. a/ pogrindžio spauda visuomenė pasitiki ir jos pageidauja, b/ didesnė visuomenės  
                        dalis nepasitiki komunistine spauda bei jos varoma propaganda, c/ prievolės pristatomos,
                        d/ ryšium su pakitėjusia politika partizanų naudai, išdavikų, pataikūnų bei pasyviai
                        besilaikančių inteligentų moralinis pakrikimas jaučiamas, e/ partizanams žinių teikimas
                        bei bendradarbiaujama vidutiniškai, f/ VS-OS veikimas vidutiniškas; narių skaičius
                        padidėjo, vanagų - ne.
                             2. Provokacijos nenaudojamos.
                             3. Propaganda skleidžiama žodžiu ir raštu ir turi pasisekimą visuomenės tarpe.
                                                                                         B. Fiziniai.
                             1. Kautynėse ir kitose aplinkybėse nukautų enkavedistų, istrebitelių bei kitų žymių
                        komunistų-bolševikų 43℅.
                             2. Sušaudyta išdavikų 10℅.
                             3. Ginklų paimta 9 št. (dešimtukai ir automatai).
                             4. Sunaikinta Gavendos km. pieninė, Ceikinių - pieninė ir paštas, (Mielagėnų vals.),   
                        Stajetiškės apyl. - vykd. komiteto raštinė (Adutiškio vals). Pastaba: [nuo] 1944 m. rudens
                        sunaikinta enkavedistų, istrebitelių, išdavikų bei kitų žymių komunistų-bolševikų apie 700℅.
                        Paimta ginklų apie 300 št.
                                                                            IV. Rinktinės štabo veikla.
                             1. Iš apygardos štabo gauti nurodymai - ne visi praktiški ir įgyvendinami, pav. instrukcijos
                        Nr. 3 /OS/ punktai - dėl atsargos dalinėlių ir Vanagų rėmimo komitetų sudarymo, ne visuose
                        rajonuose ar apylinkėse yra praktiški bei įgyvendinami, nes kai kur žmonės vieni kitu nepasitiki
                        ir organizuojant pasitaiko išdavysčių.
                             2. Papildomų nurodymų kol kas, atrodo, nereikia.
                             3. Esami štabo pareigūnai sutvarkyti pagal apygardos štabo nurodymus; pareigūnų
                        nepakanka, pav. Žvalgybos, operatyvinio, ūkio-sanitarijos skyrių viršininkų, nes rinktinės
                        vanagų tarpe beveik nėra karininkų bei inteligentų.
                             4. Kiek ir kurie skyriai numatoma įsteigti artimiausioje ateityje, rinktinės vadui nebeeinant
                        savo pareigų nuo jo paskyrimo dienos, nėra žinoma.
                             5. Kai kurių techniškų priemonių trūksta, pav. spaudos dauginimo priemonių, kurių niekur
                        nepasisekė gauti ar pirkti.
                             6. Bendri organizaciniai nurodymai rinktinei: a/ rinktinės vadas: buvęs rinktinės vadas
                        Karijotas buvo davęs organizacinius nurodymus, bet jie nebuvo praktiški. Dabartinis 
                        rinktinės vadas Rokas, kol kas nėra davęs jokių organizacinių nurodymų, b/ VS viršininko
                        nėra: 1. Bendru VS organizavimo reikalu - nieko. 2. Apmokymo reikalu - nieko. 
                         3. Operacijų  reikalu - nieko. 4. Drausmės reikalu - nieko. c/ OS viršininkas yra davęs
                        bendrus organizacinius nurodymus, rajonų OS viršininkams - įsakymą Nr. 13 /OS/ ir
                        instrukciją Nr. 1 /OS/, 2. Aprūpinimo reikalu yra duoti apylinkių OS viršininkams, dėl
                        sudarymo VRK.
                         3. Spaudos švietimo reikalus tvarko OS viršininkas, 4. Žvalgybos reikalus kol kas tvarko
                        OS viršininkas, 5. Kontržvalgybos- taip pat, 6. Drausmės reikalu - nieko. d/ sanitarijos
                        viršininko nėra. 1. Rinktinės medicines personalo nėra,  2. Vaistų bei reikalingų įrankių
                        nėra, 3. Sužeistų bei susirgusių apsaugos bei aprūpinimo reikalu - nieko, 4. Pirmai  pagalbai
                        suteikti bei vaistais naudotis apmokymo reikalu - nieko.
                             7. Rinktinei pasiųsta apygardos štabo instrukcijos Nr. Nr. 23, 3 /OS/ ir schemos Nr. Nr.   
                        1. 2. 3. 4. 5.
                             8. Rinktinės VS pagrindinis uždavinys – naikinti tautos išdavikai ir mūsų krašto
                         okupantai.
                             9. Rinktinės OS pagrindinis uždavinys – organizuoti partizanų kautynių daliniams
                         maisto ir kitų reikmenų tiekimą, propaguoti partizanų Sąjūdį, žodžiu ir raštu informuoti
                         visuomenę apie politinę padėtį, grupuoti esamus ir verbuoti naujus, kautynėms tinkamus
                         OS narius, sudaryti žvalgybos-kontržvalgybos tinklą.
                              10. Rinktinės pagrindinis uždavinys – paruošti visuomenę kovai su priešu,
                         prisijungiant prie bendro demokratinės Lietuvos atstatymo pagal LLA programą.
                              11. Kol kas rinktinės kronika nevedama.
                              12. Rinktinės archyvas dalinai tvarkomas.
                                                                                  V. Rinktinės veikla.
                                                                                 A. Veikimo Sektorius.
                              1. Rinktinėje yra 5 veikiantys rajonai ir 8 apylinkės.
                              2. Rinktinėje yra 8 veikiančios partizanų grupės, kurioms yra skirta laikini vadai.
                              3. Nuo kovo mėn. įvyko 5 svarbesnės kautynės, pav. 4-to rajono partizanų grupė buvo
                          užpulta bunkeryje, bet sėkmingai atsimušė ir pasitraukė. Kiek rusų žuvo tiksliai – nėra
                          žinoma, partizanai žuvo du (Ignalinos vals. kovo mėn.). Antros kautynės įvyko
                          Žuraviškės km. Mielagėnų vals. balan. mėn., kame rusai užpuolė 6-to rajono 1-mos
                          apylinkės partizanų grupę, bet partizanai sėkmingai atsimušė ir pasitraukė. Rusų žuvo 6
                          asm. Partizanai žuvo trys. Trečios kautynės įvyko prie Purvėnų km. gegužės mėn., kame
                          rusai užklupo 8-to rajono 2-tros apyl. partizanų grupę, kuri taip pat sėkmingai atsimušė ir
                          pasitraukė. Rusų žuvo 18 asm. Partizanai žuvo keturi. Ketvirtos kautynės įvyko Kančioginos
                          km. Mielagėnų vals. kovo mėn., kur rusai užpuolė 8-to rajono 3-čios apyl. partizanų
                          grupę, kuri sėkmingai atsimušė ir pasitraukė. Žuvo 1 rusas, iš partizanų aukų nebuvo.
                          Penktos kautynės įvyko 7-to rajono partizanų grupei užpuolus kelyje rusų mašiną. Rusai
                          žuvo  8, iš partizanų aukų nebuvo (Adutiškio vals. rugp. mėn.).
                              4. Diversantinio pobūdžio įvykis buvo Salamliankos km. Mielagėnų vals. sausio mėn.,
                          kame du partizanai Aukštaitis ir Luokys užpuolė bepuotaujančius pas ūkininką 6
                          istrebitelius bei milicininką, nuginklavo ir visus nukovė.
                              5. Šiuo metu žymiai pasižymėjusių nėra.
                              6. Žymiai nusižengusių bei nedrausmingų taip pat nėra.
                              7. Vanagų tarpe pastebėta neveiklumas, nedrąsa ir net įsakymų nevykdymas.
                                                                              B. Organizacinis sektorius.
                              1. Rinktinėje yra 6 veikiantys rajonai. Dėl apylinkių sudarymo dar tik yra duotas
                          įsakymas Nr. 13 /OS/.
                              2. Visuomenę spauda aprūpina OS.
                              3. Partizanų bei nukentėjusių dėl partizaninio Sąjūdžio šeimos neaprūpinamos.
                              4. VS kautynių daliniai maistu, pinigais, avalyne, ginklais, rūbais ir sanitariniu turtu
                          apsirūpina patys, dalinai pagal „Aprūpinimo organizavimas būriuose“ instrukciją ir
                          dalinai pagal OS instrukcijas.
                              5. Ne visuose rajonuose ir apylinkėse veikia VRK.
                              6. Žvalgybos ir kontržvalgybos reikalu dar tik yra duotas įsakymas Nr. 13 /OS/.
                              7. Rinktinės ryšiai: a/ pagrindiniai ryšiai su apygardos štabu palaikoma tiesioginiai per
                          patikimus ryšininkus. Taip pat yra atsargos ryšio punktas. Su apygardos kaimyninėmis  
                          rinktinėmis  ryšio kol kas nėra. Su kitų apygardų kaimyninėmis rinktinėmis ryšio nėra.
                          b/ pagrindiniai ryšiai su rinktinės rajonų OS viršininkais palaikoma tiesioginiai arba per
                          patikimus ryšininkus. Su rinktinės partizanų grupių vadais ryšio palaikymui naudojama
                          grupių tarpusavio susirašinėjimas, pasinaudojant lauko paštu.
                              8. a/ slaptą spaudą gauna tik vanagai ir LLA nariai, b/ viešą spaudą gauna visi OS
                          rajonų v-kai ir vanagų grupių vadai išplatinimui visuomenės tarpe.
                              9. Rinktinės organas „Rytų Lietuva“ leidžiama /nuo birž. neleidžiama, nes trūko
                          elektrinių priemonių/.
                              10. Atsišaukimai išplatinti: a/ partizanų tarpe „ Lietuvos jaunimui“, „Vienybė-galybė“,
                          „ Lietuva - didvyrių žemė“ ir kiti, b/ prijaučiančios partizanų Sąjūdžiui visuomenės tarpe
                          išplatinta jau minėti ir iš apygardos gauti atsišaukimai, c/ priešingos partiz. Sąjūdžio
                          visuomenės tarpe išplatinta iš apygardos gauti atsišaukimai - „Šalin plepumas“, „Lietuvių
                          tautos išdavikams“ ir t.t.
                              11. Rinktinės OS viršininkai, kol kas ypatingai nepasižymėjo. Iš jų skyrėsi aktyvesniu
                          veiklumu 1-mo rajono v-kas Darius.
                              12. Rinktinės OS narių ypatingai nusižengusių nėra, o neveiklumu pasižymėję rajonų
                           OS v-kai nuo pareigų atleisti.
                              13. Rinktinės rajonų OS v-kų ir narių tarpe pastebėtas neveiklumas, nedrąsa bei
                          neatsargumas.

 

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
37
Lapų Nr.
Nuo 1 iki 3