Dokumentai

Pradžia

[Vytauto apygardos Rytų grupės Pūščios grupės būrio vado] Kazio Gaidelio-Gailiaus parašytas protokolas apie nelaimingą įvykį 1947 m. rugpjūčio 10 d., kai buvo nušauti partizanai Perkūnas (slap.) ir Artileristas (slap.)

Ne anksčiau kaip 1947-08-10
Veiklos dokumentai

Pūščios grupė buvo Rytų grupės, kuriai vadovavo Vincas Žaliaduonis-Rokas, dalis. Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

                                                Protokolas
      1947. VIII. 10 d. atsitiko nelaimingas nuotykis. Buvom užprašyti visi
 partizanai pamiškėn ant baliaus. Ne visi mes ten buvom, nuėjom tik aštuoniese
 ir ten visą dieną gražiai praleidom. Bet kas pasidarė tam Artileristui, kad jis
 atsitraukė nuo mūsų, nuėjo į kaimą dienos metu. Nuėjo jis į kaimą, gąsdino
 žmones, paskiau atėjo iš kaimo pas mus. Mes pradėjom jį barti, tada Perkūnas
 už jį užsistojo, ir nuėjo tarp jų ginčiai. Tada nieko nelaukęs, išsiėmė Perkūnas
 pistoletą, kirto ir kartu šovė Naujaliui per galvą. Mes norėjom atimti iš Perkūno
 pistoletą, bet negalima buvo, pradėjo šaudyti ir būtų daug ką nušovęs. Tada nieko
 nelaukęs, išsiėmė Barzdėnas pistoletą ir nušovė Perkūną, o paskiau Artileristą
 nušovė septintą valandą vakaro.
      Kurie buvo tame įvyky, tą viską matė.
      Kaltininkas - Barzdėnas.
      Liudininkai:   Naujalis,
                             Poškus,
                             Klevas,
                             Gaidys,
                             Gailius,
     Ir daug buvo [civilių] viską tą matė.
                                                                                                           Gailius 

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
29
Lapų Nr.
7