Dokumentai

Pradžia

Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo pirmininko Vinco Selioko-Gintauto 1947-08-10 įsakymas Nr. 11 dėl aukštesnio laipsnio suteikimo partizanams tvarkos. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-08-10
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

                                                                                                                                                                 Nuorašo nuorašas
                                                                                                                                                                               V. slaptai
                                                                 Bendro Demokratinio Pasipriešinimo Prezidiumo Pirmininko
                                                                                                    ĮSAKYMAS Nr. 11
                                                                                         1947 m . rugpjūčio mėn. 10 d.
                                                           Remiantis BDPS Prezidiumo nutarimu įsakau vadovautis sekančia Ginkluotųjų
                                                      Pajėgų kovotojų pakėlimo į aukštesnius laipsnius tvarka:
                                                                                                                § 1.
                                                           Pakelti kovotojus į aukštesnį laipsnį turi teisę:

                                                           Rinktinės Vadas                        - į grandinio,
                                                           Apygardos Vadas                    - į jaun. puskarininkio, puskarininkio, viršilos,
                                                           BDPS Prezidiumo Pirmininkas - į jaun. leitenanto, leitenanto, kapitono, pulkininko
                                                                                                                  leitenanto, pulkininko, generolo.
                                                                                                                 § 2.
                                                           Ligi šiolei veikusieji kelti į aukštesnius laipsnius įsakymai - panaikinami.
                                                                                                                 § 3.
                                                           Šis įsakymas pradeda veikti nuo š. m. rugpjūčio mėn. 15 d.
                                                      Pagr.: BDPS Prezidiumo nutarimas iš 1947 m. gegužės mėn. 28 d.
                                                      Originalą pasirašė: Gintautas                                                                      Algimantas
                                                                                       BDPS Prezidiumo Pirminink.                                BDPS Ginkl. Pajėgų 
                                                                                                                                                                        Skyriaus Viršinink.
                                                      Gauna: Ginkl. Pajėgų Vadas,
                                                                   Apygardų Vadai                        Nuorašas tikras:              
                                                                                                                                                  už Adjutantą /pas/ parašas neišskaitomas
                                                      Nuorašo nuorašas tikras: Miškinis
                                                                                

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
12
Lapų Nr.
16