Dokumentai

Pradžia

Juozo Markulio-Narutavičiaus 1947-08-15 raštas Algimanto apygardos vadui dėl būsimo šešių apygardų kolegijos sąskrydžio ir kt. Išrašas

Išrašas darytas ne anksčiau kaip 1947-08-15
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

                                                                                                                                                              Išrašas
                                                             Ponui Algimanto Apygardos vadui.
                          Kovų Broli, 
     Jūsų raidės - gautos. Jūsų raidės - kovojančios už Laisvę Lietuvos širdies tvinksnys. Jūsų šilti
žodžiai - jungė, siejanti mus į galingą Laisvės Sąjūdį; kaip brolis su broliu, kaip krūtinė prie krūtinės,
širdis prie širdies, ašara prie ašaros, tuomet ryškėja kovos vienybė, o vienybė - galybė, o ta vieninga
mūsų jėga galybė atkvies Laisvės Aušrą! 
     Pone vade, kiek liečia kovų barus, tai:
     1. Jūsų ryšio žmogus raides ir žodžius perdavė. Jis Jums perduos ir mūsų raides, ir prašymą - 
kvietimą bei žodžius.
     2. Lietuvos Laisvės Kovotojų - šešių (6) Apygardų Kolegijos ir extra sąskrydis įvyks. Kviečiame 
nuoširdžiai Jus. Ten be liudininkų, betarpiškai, susitarsime:
         1/ ryšį, 
         2/ tarnybinių uždavinių vykdymą,
         3/ kovos labui padedančius būdųs ir priemones.
     3. Visa mes laikome konspiracijoje. Mes intrigų nevadžiojame. Mes visa darėme, darome, ir darysime,
kad:  
         1/ būtų kovojanti Lietuva vieninga,
         2/ pajėgtų tęsėti ir sulaukti lemiamo mūšio - Laisvės Aušros; juo didesnis skaičius gyvųjų, ne prieš
laiką kritusių vergovės košmare,
         3/ gelbėti, remti, padėti išlikti, išsilaikyti ir neuždusti tirono pragare,
         4/ naudoti visus būdus ir priemones, kad tik jus daugiau išliktų ir neuždustų,
         5/ rauti rietenų-pavydo-egoizmo vėžį, nes tai priešui tik padeda, nes tai ardo mus; brolis brolį
to pasekoj smaugia, o tironas kvatoja, juokiasi šetono juoku. Gana to!
         6/ ruošti Laisvai Lietuvai atžalyną -būsimus kūrėjus ir vadus, juos išugdyti, išvystyti,
         7/ sudaryti vieningą karinį institutą, ir visą vesti prie to ir Tėvynės meilės keliu: į Laisvę, į pergalę,
į šviesų Rytojų, be savimylos nuodų, be rietenų vėžio, be brolžudiškų intrigų ir putlaus egoizmo [...]
riša rūsti odalia. Mus riša kritusių prieš mus didvyrių kraujas. Mus riša amžinieji krikščioniškosios
Moralės Principai. Mus riša demokratijos jungė. Mus įkvepia kankinių ašaros ir tremtinių gūdūs atodūsiai.
Mus įgalina milžinais tapti tėvynės Meilė. Dėl to: vienas - už visus, o visi už vieną, už mūsų Lietuvą!
     Kad rasti tinkamesnių kovos būdų, kelių, kad darniau tęsėti krauju įrašytą testamentą, mes renkamės
į pirmąjį Lietuvos Laisvės Kovotojų Vadų - įgaliotinių Karinės Kolegijos sąskrydį. Renkamės, nes būtina
jau gydyti: rietenų vėžį, būtina kurti kovos drausmės institutus.
    4. Iki šiol mes negalėjome pervesti Jūsų Apygardos keliu, nes negauta tuo reikalu medžiagos - Srities
Vado ataskaitinio pranešimo. Tas pagimdė tūlų nesusipratimų. 
     5. Ryšys tarp mūsų ir jūsų - sutartas. Visa laikome konspiracijoje. Prašau tai Jus laikytis.
     6. Gavę tūlų intriginių – rietenom kvepiančių davinių /siuntų, laiškų ir panašiai/, persiųskite mums. To
reikalauja Laivės kovų sėkmė. Jumis dabar tikiu, tikime ir pasitikime.
     7. Norime Jus formaliai įsakymų keliu pravesti. Kodėl Srities vadas nepristato?
     8. Su kovų broliais – iki žuvimo! Su priešais – iki pergalės! Tas liečia visus ir visados: tironą ir savą
brolžudiškų rietenų skleidėją.
     9. Su savo broliu dalinamės viskuo – net ir gyvybe. Jūsų prašymus tenkiname pozityviai. Smulkiau
perduos raides perteikiąs žmogus.
    10. Pone Vade, Jūsų nuoširdžiom raidėm mes neabejojame, o jei juose slypi klasta ir vylius, tekeršija
Jums Dievas.
    11. Pone Vade, tebūna vieningo plieno mūsų gretos! Tevedie Tėvynei Meilės ir Laisvės Žvaigždė!
Teplaka mūsų širdys: Dievui ir Tėvynei, Lietuvai ir amžinų Principų klestėjimui!
     Perduokite savo kovų broliams nuoširdžius linkėjimus! Pasaulis mūsų vargus mato; mes nebe vieni.
Bet prieš mus dar gerokas erškėčių kelio gabalas, dėl to: glauskimės į vieningą kovų sąjūdį, kaip broliai
be vyliaus ir klastos, nes tik tokius laimina žmonės ir Dangus.
      „Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio…“ tebūna kiekvienas „Algimanto“ vyras –Laisvės kovotojas ir
jų vadas!
     Kovų sėkmės ir Dangaus Palaimos!
     1947.VIII.15.                                                                                  Jūsų 
                                                                                                            /pasirašė/ Dr. J. A. Narutavičius
                                                                      Išrašas tikras; Ramunis                                                                                                        

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
26
Lapų Nr.
1