Dokumentai

Pradžia

Vytauto apygardos Rytų grupės Pūščios grupės būrio partizanų susirinkimo, kuriame būrio vadu išrinktas Kazys Gaidelis-Gailius, protokolas

1947-08-17
Veiklos dokumentai

Pūščios grupė buvo Rytų grupės dalis. Dokumentas iš Vytauto apygardos Tigro rinktinės štabo archyvo, 1999 m. liepos 15 d. rasto Švenčionių r.

Dokumento tekstas (išskleisti)

                                                  Pūščios - Liet. Partizanų susirinkimo
                                                                        Protokolas
                                    1947 m. rugpjūčio mėn. 17 d. įvyko vietos liet. partizanų
                               susirinkimas. Susirinkimui pirmininkavo part. p. Pilypas,
                               sekretoriavo p. Briedis. Susirinkime dalyvavo 21 partizanas.
                               Susirinkimo dienotvarkė sekanti:
                                    1) Būrio vado rinkimai.
                                    Partizanų būrio vadu vienbalsiai išrinktas p. Gailius.
                                    Jam skirtas pareigas p. Gailius eiti sutiko.
                                    Sekretorius:                                                  Pirmininkas:
                                    /pas/  Briedis                                               /pas/  Pilipas 

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
5
Bylos Nr.
19
Lapų Nr.
1