Dokumentai

Pradžia

Dzūkų grupės vadovybės priminimas partizanų dalinių vadams paskubinti operatyvinius planus. Lietuvos informacijų biuro "Kovok" atsišaukimas "Pavergtos tautos vergaujantieji tautiečiai", kurį iš užsienio lietuvių gavo Dzūkų grupės vadovybė

1945-07-21
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
258