Dokumentai

Pradžia

Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Nevarėnų kuopos partizanai

Ne vėliau kaip 1949 m.
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje trečias iš kairės - Stasys Girta-Liotčikas, antroje eilėje antras iš kairės - kuopos vadas Jeronimas Kačinskas-Taifūnas. Nuotrauka 1949-11-29 rasta pas žuvusį Stasį Girtą-Liotčiką Mažeikių aps. Tirkšlių vls. Žemalės k.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
17140/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
165-3