Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 3-čiojo būrio vado Bijūno (slap.) 1946-03-05 raportas 2-osios kuopos vadui apie partizano Strazdo (slap.) žūtį. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1949-03-05
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
156